Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství města Příbora

Poplatek za systém odpadového hospodářství je na rok 2022 navýšen o 60 Kč, zastupitelstvo města Příbora na svém 23. zasedání jednomyslně rozhodlo o poplatku ve výši 552 Kč. Na webu města jsou v kompletním znění k dispozici Obecně závazné vyhlášky č. 4 a 5/2021, vztahující se k systému odpadového hospodářství v našem městě a poplatku za komunální odpad. Odpadový systém v sobě zahrnuje svoz směsného komunálního odpadu (černých nádob) a tříděných komodit: plast, nápojový karton, kovy (žluté), papír (modré), sklo (zelené), bioodpad (hnědé), textil (bílé), oleje (černo-oranžové) a elektro (červené). Dále je zajištěn sběr světelných zdrojů, baterií, nebezpečného, objemného a stavebního odpadu, provoz kompostárny a sběrného dvora s re-use centrem.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v Příboře vzroste po třech letech o 12 %, tedy přibližně o tříletou míru inflace. Navýšení 5 Kč za měsíc bylo vynuceno výrazným navýšením takřka všech vstupů, které ovlivňují rozpočet odpadového hospodářství ve všech městech. Jde zejména o navýšení cen za pohonné hmoty, navýšení skládkovného u směsného odpadu o 78 %, u objemného odpadu o 30 %, atd. Cena za uložení bioodpadu vzroste i na příborské kompostárně - občané města sice na kompostárně odevzdávají bioodpad na kompostárně zdarma, firma jej však poté účtuje městu (pořád ale platí, že uložení bioodpadu na kompostárně je výrazně levnější než uložení směsného odpadu na skládce).

Ve srovnání s okolními obcemi i ve srovnání s jinými městy nad 8 000 obyvatel v ČR jde o navýšení mírné, což dokumentuje přiložená mapka. Takto mírné navýšení si můžeme dovolit díky nízkému množství směsného komunálního odpadu za rok na osobu. Stávající hodnota kolem 120 kg/os/rok dává naději, že se našeho města nebude ani příští rok týkat výrazné navýšení skládkovacího poplatku z 500 na 900 Kč. Stále tedy platí, že se nám třídění vyplácí a že díky dobrým výsledkům v třídění budeme mít i v roce 2022 výrazně nižší poplatky než jiná města naší republiky.

 

Informace k úhradě místního poplatku za komunální odpad v roce 2022

S účinností od 01.01.2022 je poplatníkem poplatku za systém odpadového hospodářství:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě, nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Sazba poplatku činí 552 Kč/rok, rekreační objekty jsou v poloviční sazbě, tedy 276 Kč/rok. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.05. a do 30.09. příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek lze hradit:

a) bezhotovostním převodem na účet 27-1290010227/0100 s použitím variabilních symbolů jednotlivých plátců, které se již od roku 2019 nemění.

b) hotově na pokladně městského úřadu (přízemí, bezbariérový přístup z ulice Jičínské).

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 605 526 460 nebo 556 455 434, správce poplatku je paní Alice Buczková.

Odbor finanční informuje občany o možnosti elektronického zasílání informací k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to prostřednictvím emailové pošty. Tato možnost byla zavedena v roce 2021 a byla tak nahrazena distribuce poštovních poukázek, které byly v minulosti roznášeny.

V emailu, který bude automaticky ze systému rozesílán před termínem splatnosti tohoto poplatku, bude uvedeno číslo účtu, částka, variabilní symbol plátce, termín splatnosti, a především QR kód, který usnadní zadávání platby.

Cenová mapa poplatků za odpady - původní a navýšený poplatek (zdroj: Česká televize)

1