Obsah

Osvobození a úlevy

  1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
    • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
    • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
    • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
  2. Od poplatku se osvobozují:

a)    poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a)  této vyhlášky, kteří žijí v zahraničí po dobu delší než ½ roku v daném roce,

b)    poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří nedovršili 1 rok  života.

 

  1. Úleva se poskytuje:

         Poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, ve výši 234 Kč tj. :

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

.