Navigace

Obsah

Místní poplatek ze psů
 
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Příbora
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 
Poplatek činí ročně:
 
V Příboře
v rodinných domech
 • 200,- Kč za jednoho psa
 • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa
 • 150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu
 • 225,- Kč platí za druhého a každého dalšího psa poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu
v bytových domech
 • 1.000,- Kč za jednoho psa
 • 1.500,- Kč za druhého a každého dalšího psa
 • 150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu
 • 225,- Kč platí za druhého a každého dalšího psa poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu
Trvale umístění psa mimo bytový dům
 • V případě, že je pes umístěn trvale mimo bytový dům, ve kterém má držitel psa trvalé bydliště, platí se poplatek podle sazebníku v rodinných domech.
 
V Hájově a Prchalově:
 • 100,- Kč za jednoho psa
 • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa
 
Splatnost:
Činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka nad 500,- Kč, je poplatek splatný ve 4 stejných splátkách, a to vždy 28.02., 31.05., 31.08. a 30.11. každého roku.
Další podrobnosti např. osvobození jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce č. 3/2017 o místním poplatku ze psů.