Navigace

Obsah

Rybářský lístek

MÚ Příbor je příslušný k vydávání rybářského lístku dle ust. § 13 odst. (8) zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství , výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). Rybářský lístek je dle citovaného ustanovení vydáván obecním úřadem obce s pověřeným obecním úřadem, a to občanům České republiky , v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

 

S právní obvod MÚ Příbor, jakožto pověřeného obecního úřadu: město Příbor, obce: Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka.

 

Žádost o vydání rybářského lístku lze podat na tiskopisu.

Doklady k žádosti:

  • Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad, osvědčující, že již byl žadatel držitelem rybářského lístku nebo platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže nebo osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

 

  • Doklad o získané kvalifikaci pro cizince (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad osvědčující, že již byl žadatel držitelem rybářského lístku nebo rybářský lístek, licence nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem).

 

  • Doklad o zaplacení správního poplatku

 

  • Doklad totožnosti