Navigace

Obsah

Postup při řešení odpadních vod Hájov

 

 • V k.ú. Hájov není možnost odvádět splaškové odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV) ani zde není žádná oficiální jednotná kanalizace ukončená ve vodním toku, kam by bylo možno vypouštět přečištěné vody z čistícího zařízení.
 • Řešit čištění a odvádění odpadních vod z RD tedy musí občané individuálně.
 • Je možno volit z dvou typů čistících zařízení
  • domovní čistírna odpadních vod
  • pouze tříkomorovový septik s druhým stupněm čištění (zemní nebo pískový filtr).
 • Zároveň v k.ú. Hájov jsou pouze dvě možnosti řešení kam odvádět přečištěné odpadní vody
  • do vod povrchových 
  • vodního toku o do vod podzemních - vsakování na základě kladného hydrogeologického posudku.
 • V případě, že není možno odvádět přečištěné odpadní vody dle výše uvedeného zbývá pouze možnost realizace žumpy - jímky - vodotěsné nádrže, kam se odvádí surové splaškové vody a vše se fekálním vozem odváží na městskou čistírnu odpadních vod (velikost žumpy musí být navržena dle počtu obyvatel RD a množství splaškových vod, tak aby vývoz žumpy byl cca 1 x za měsíc), nutno mít doklady o vývozech.

 

Pojmy:

SEPTIK - čistící zařízení dříve povolované při stavbě RD, může být dvoukomorový či tříkomorový, odpadní vody jsou částečně čištěny - usazovacím procesem jsou zachycovány kaly, zbytek vod vypouštěn do kanalizace, vsaku apod., v dnešní době už nelze samostatně provozovat septik nečistí účinně tak jak to dané zákonem, kaly jsou vyváženy 1x - 2x ročně ŽUMPA - JÍMKA - bezodtoké zařízení, vodotěsné, veškeré splaškové vody z RD zachycovány v žumpě a odváženy fekálním vozem na městskou ČOV, doklady o vývozu je povinnost archivovat po dobu dvou let, odvoz může provádět pouze oprávněná osoba (viz. § 38 odst. 8 zákona o vodách)

 

Jak postupovat:

1. Zjistit v terénu kam jsou odváděny veškeré splaškové vody z rodinného domu - do jakého čistícího zařízení a kam jsou z něj vypouštěny, popřípadě jestli jsou odváděny do žumpy a vyváženy a zároveň projít doklady od rodinného domu o povolení stavby, kde by se dalo zjistit co bylo kdysi povoleno.

a. Mám dvokomorový septik - NELZE - nutno řešit, není v souladu se zákonem o vodách (pokračovat viz bod 2.)

b. Mám tříkomorový septik bez filtru - SAMOSTATNĚ NELZE - nutno řešit není v souladu se zákonem o vodách (pokračovat viz bod 2.)

c. Mám tříkomorový septik s filtrem - musím mít doklad o povolení stavby septiku s filtrem a povolení k vypouštění do vod povrchových (do potoka) nebo podzemních (v případě vsakování) - zkontrolovat si datum povoleného vypouštění (pro konzultaci volat MÚ Kopřivnice, vodoprávní úřad)

d. Mám ČOV - musím mít doklad o povolení stavby ČOV a povolení k vypouštění do vod povrchových (do potoka) nebo podzemních (v případě vsakování) - zkontrolovat si datum povoleného vypouštění (pro konzultaci volat MÚ Kopřivnice, vodoprávní úřad). UPOZORNĚNÍ - v případě tzv. ohlášené ČOV - je povoleno automaticky i vypouštění.

 

2. Oslovit projektanta, který podle zjištěné situace navrhne nejvhodnější řešení - typ zařízení, kam odvádět, jestli lze využít stávajících zařízení (např. 3-komor.septik, částí kanalizace apod.) a následně zpracuje projektovou dokumentaci pro daný typ povolovacího procesu (možnost A. nebo B.) - projekt musí být oražen projektantem pro stavby vodního hospodářství - „vodařem“

3. S dokumentací a všemi povinnými náležitostmi (viz níže) podat žádost na MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad - kanc.č. 509, 510 a 511

 

Čistírna odpadních vod (ČOV) nebo 3-komorový septik s filtrem

Čistírna odpadních vod nebo septik s filtrem je stavbou vodního díla dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušným k povolení staveb, popřípadě povolení k vypouštění odpadních vod je MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.

 

Postup pro povolení stavby– pro fyzické osoby (2 možnosti):

A. Společné oznámení záměru (pouze pro ČOV) – územní souhlas s ohlášením stavby ČOV (jednodušší a kratší povolovací proces)

 • podat žádost o společné oznámení záměru (žádost č.27)
 • doložit přílohy žádosti:
  • projektovou dokumentaci stavby ČOV zpracovanou oprávněným projektantem pro vodní díla (včetně dokladové části - tj. stanoviska správců sítí aj.)
  • kategorie výrobku označeného CE - certifikát – k typu zvolené ČOV
  • provozní řád ČOV
  • stanovisko správce povodí společnosti Povodí Odry, s.p. k projektovanému záměru stanovisko správce vodního toku (může být Povodí Odry s.p. nebo Lesy ČR) - v případě vypouštění do vodního toku
  • hydrogeologický posudek – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních (vsak)
  • souhlasy vlastníků sousedních pozemků, kteří mohou být záměrem dotčeni, vyznačené na situačním výkrese stavby

B. Společné povolení stavby ČOV nebo septiku s filtrem – společné územní a stavební řízení

 • podat žádost o společné povolení (žádost č. 26)
  • a) podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - v případě vypouštění odpadních vod z ČOV nebo septiku s filtrem do vodního toku (žádost č. 5)
  • NEBO b) podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV nebo septiku s filtrem do vod podzemních – vsakování (žádost č. 6)
 • doložit přílohy žádosti:
  • dokumentaci stavby ČOV zpracovanou oprávněným projektantem pro vodní díla (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., pro společné povolení stavby včetně dokladové části - tj. stanoviska správců sítí aj.)
  • stanovisko správce povodí společnosti Povodí Odry, s.p.
  • stanovisko správce vodního toku (může být Povodí Odry s.p. nebo Lesy ČR) - v případě vypouštění do vodního toku
  • hydrogeologický posudek – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních (vsak)

 

Po dokončení stavby ČOV nebo septiku s filtrem: - podat žádost o kontrolní prohlídku stavby vodního díla - Ohlášení fáze výstavby dokončení stavby vodního díla (žádost č. 28)

 

Odkazy a legislativa

Odkazy ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě https://www.ckait.cz/

 

Seznam hydrogeologů na stránkách MŽP

https://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf - kategorie/hydrogeologie

 

Seznam osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona (ČOV)

https://www.mzp.cz/cz/revize_domovnich_cistiren

 

Vyjádření správců inženýrských sítí k záměru Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

http://vyjadreni.smvak.cz/

 

CETIN, a.s.  

https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

 

ČEZ, a. s. (ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services, Telco Pro Services) https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal.ses/ves.aspx

 

GasNet, s.r.o.

https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

 

GreenGas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov (pro oblast Příbora)

podatelna@dpb.cz   (www.dpb.cz)

 

Stanovisko Povodí Odry s.p.

info@pod.cz

 

Další odkazy pro zjištění informací:

 

Povodí Odry s.p. (správce povodí Odry a správce vodních toků, vodohospodářské informace, přehrady) 

https://www.pod.cz/

 

ISV - Vodohospodářský informační portál VODA - spravovaný Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství - lze nalézt správcovství vodních toků, rozvodnice, záplavová území aj.)

https://www.voda.gov.cz/?page=spravcovstvi-vodnich-toku-mapa&views=Legenda

 

HEIS - Hydroekologický informační systém výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka - vodní toky, kilometráže, vodohospodářské mapy)

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=HVMAP_MAIN&IFR AME=0&lon=18.1263812&lat=49.5488534&scale=60480 https://www.chmi.cz/

 

Legislativa Vodní zákon – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf  - oddíl vodní hospodářství

 

Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/legislativa-v-priprave/platne-pravni-predpisy- (1)/oblast-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu

 

Zákon o vodovodech a kanalizacích – zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

https://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

 


POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ODPADNÍCH VOD - PRCHALOV

 1. V k.ú. Prchalov není možnost odvádět splaškové odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV).
 2. Řešit čištění a odvádění odpadních vod z RD tedy musí občané individuálně.
 3. Je možno volit z dvou typů čistících zařízení
  • domovní čistírna odpadních vod
  • pouze tříkomorovový septik s druhým stupněm čištění (zemní nebo pískový filtr).
 4. Zároveň v k.ú. Prchalov jsou pouze dvě možnosti řešení kam odvádět přečištěné odpadní vody  
  • do jednotné kanalizace města Příbor (pouze část Prchalova dle situačního výkresu kanalizační stoky s povoleným nakládáním s vodami pro město Příbor)
  • do vod podzemních - vsakování na základě kladného hydrogeologického posudku.
 1. V případě, že není možno odvádět přečištěné odpadní vody dle výše uvedeného zbývá pouze možnost realizace žumpy - jímky - vodotěsné nádrže, kam se odvádí surové splaškové vody a vše se fekálním vozem odváží na městskou čistírnu odpadních vod (velikost žumpy musí být navržena dle počtu obyvatel RD a množství splaškových vod, tak aby vývoz žumpy byl cca 1 x za měsíc), nutno mít doklady o vývozech.

 

Pojmy:

SEPTIK - čistící zařízení dříve povolované při stavbě RD, může být dvoukomorový či tříkomorový, odpadní vody jsou částečně čištěny - usazovacím procesem jsou zachycovány kaly, zbytek vod vypouštěn do kanalizace, vsaku apod., v dnešní době už nelze samostatně provozovat septik nečistí účinně tak jak to dané zákonem, kaly jsou vyváženy 1x - 2x ročně

ŽUMPA - JÍMKA - bezodtoké zařízení, vodotěsné, veškeré splaškové vody z RD zachycovány v žumpě a odváženy fekálním vozem na městskou ČOV, doklady o vývozu je povinnost archivovat po dobu dvou let, odvoz může provádět pouze oprávněná osoba (viz. § 38 odst. 8 zákona o vodách)

 

Jak postupovat:

 1. Zjistit v terénu kam jsou odváděny veškeré splaškové vody z rodinného domu - do jakého čistícího zařízení a kam jsou z něj vypouštěny, popřípadě jestli jsou odváděny do žumpy a vyváženy a zároveň projít doklady od rodinného domu o povolení stavby, kde by se dalo zjistit co bylo kdysi povoleno.
  1. Mám dvokomorový septik - NELZE - nutno řešit, není v souladu se zákonem o vodách (pokračovat viz bod 2.)
  2. Mám tříkomorový septik bez filtru - SAMOSTATNĚ NELZE - nutno řešit není v souladu se zákonem o vodách (pokračovat viz bod 2.)
  3. Mám tříkomorový septik s filtrem - musím mít doklad o povolení stavby septiku s filtrem a povolení k vypouštění do vod podzemních (v případě vsakování) - zkontrolovat si datum povoleného vypouštění (pro konzultaci volat MÚ Kopřivnice, vodoprávní úřad)
  4. Mám ČOV - musím mít doklad o povolení stavby ČOV a povolení k vypouštění do vod podzemních (v případě vsakování) - zkontrolovat si datum povoleného vypouštění (pro konzultaci volat MÚ Kopřivnice, vodoprávní úřad)
 2. Oslovit projektanta, který podle zjištěné situace navrhne nejvhodnější řešení - typ zařízení, kam odvádět, jestli lze využít stávajících zařízení (např. 3-komor.septik, částí kanalizace apod.) a následně zpracuje projektovou dokumentaci pro daný typ povolovacího procesu (možnost A. nebo B.)
 3. S dokumentací a všemi povinnými náležitostmi (viz. Níže) podat žádost na MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad - kanc.č. 509, 510 a 511

 

Čistírna odpadních vod (ČOV) nebo 3-komorový septik s filtrem

Čistírna odpadních vod nebo septik s filtrem je stavbou vodního díla dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušným k povolení staveb, popřípadě povolení k vypouštění odpadních vod je MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.

 

Postup pro povolení stavby– pro fyzické osoby (2 možnosti):

A. Společné oznámení záměru (pouze pro ČOV) – územní souhlas s ohlášením stavby ČOV (jednodušší a kratší povolovací proces)

 • podat žádost o společné oznámení záměru (žádost č.27)
 • doložit přílohy žádosti:
  • projektovou dokumentaci stavby ČOV zpracovanou oprávněným projektantem pro vodní díla (včetně dokladové části - tj. stanoviska správců sítí aj.)
  • kategorie výrobku označeného CE certifikát – k typu zvolené ČOV
  • provozní řád ČOV
  • stanovisko správce povodí společnosti Povodí Odry, s.p.
  • hydrogeologický posudek – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních (vsak)
  • vyjádření a souhlas vlastníka/provozovatele kanalizace, do které má být odpadní voda vypouštěna – v případě odvádění vody z ČOV do kanalizace
  • souhlasy vlastníků sousedních pozemků, kteří mohou být záměrem dotčeni, vyznačené na situačním výkrese stavby

 

B. Společné povolení stavby ČOV nebo septiku s filtrem – společné územní a stavební řízení

 • podat žádost o společné povolení (žádost č. 26)
 • podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV nebo septiku s filtrem do vod podzemních – vsakování (žádost č. 6)
 • doložit přílohy žádosti:
  • dokumentaci stavby ČOV zpracovanou oprávněným projektantem pro vodní díla (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., pro společné povolení stavby včetně dokladové části - tj. stanoviska správců sítí aj.)
  • stanovisko správce povodí společnosti Povodí Odry, s.p.
  • hydrogeologický posudek – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních (vsak)
  • vyjádření a souhlas vlastníka/provozovatele kanalizace, do které má být odpadní voda vypouštěna – v případě odvádění vody z ČOV do kanalizace

 

Po dokončení stavby ČOV nebo septiku s filtrem:

 • podat žádost o kontrolní prohlídku stavby vodního díla - Ohlášení fáze výstavby dokončení stavby vodního díla (žádost č. 28)

 

Odkazy a legislativa

Odkazy

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Seznam hydrogeologů na stránkách MŽP

Seznam osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona (ČOV)

 

Vyjádření správců inženýrských sítí k záměru

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

CETIN, a.s.

ČEZ, a. s. (ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services, Telco Pro Services)

GasNet, s.r.o.

GreenGas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov (pro oblast Příbora)

 

Stanovisko Povodí Odry s.p.

Další odkazy pro zjištění informací:

Povodí Odry s.p. (správce povodí Odry a správce vodních toků, vodohospodářské informace, přehrady)

ISVS - Vodohospodářský informační portál VODA - spravovaný Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství - lze nalézt správcovství vodních toků, rozvodnice, záplavová území aj.)

HEIS - Hydroekologický informační systém výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka - vodní toky, kilometráže, vodohospodářské mapy)

https://www.chmi.cz/

Legislativa

Vodní zákon – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon o vodovodech a kanalizacích – zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

 

PŘÍLOHA - Kanalizace Prchalov

(žlutě - kanalizace s povolením vypouštění odpadních vod) (ostatní - dešťové kanalizace zaústěné do silničních příkop)

12345

 


 

Zastupitelstvo města Příbora na svém 25. zasedání dne 23. března 2022 schválilo Pravidla pro přidělování finančních příspěvků na vybudování domovních čističek odpadních vod (dále jen „ČOV“) vlastníkům rodinných domů v Příboře. Jedná se o podmínky finanční podpory města vlastníkům nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť a u kterých budou budovány domovní ČOV. 

 

Finanční podpora domovních ČOV je určena pro rodinné domy na území Příbora, max. výše příspěvku je 35 000 Kč na jedno č. p., příspěvek bude poskytnut zpětně po vybudování čističky. Tam, kde podmínky neumožňují vybudování domovní ČOV, se připouští vybudování bezodtokové jímky (žumpy).

Podpora se vztahuje na domovní ČOV vybudované v letech 2022-2025 u stávajících nemovitostí, nikoli na domovní ČOV u novostaveb rodinných domů. 

 

Finanční podpora nezahrnuje rekonstrukce stávajících ČOV, neboť vlastníci domovní čistírny odpadních vod se mají řádně starat o její chod. Pokud tak nečiní a ČOV se stane nefunkční, musí si opravu zajistit dle zákona - jsou povinni mít funkční ČOV či vyváženou jímku. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok, příspěvek nebude poskytován při vyčerpání či neschválení finančních prostředků v rámci rozpočtu města.

 

Doporučení pro občany:

- zkontrolujte si povolení vodoprávního (či stavebního) úřadu k nakládání s odpadními vodami, zejména jeho platnost (povolení jsou vydávána na dobu určitou)

- dále byste měli mít založeny doklady o vývozu jímky (žumpy) minimálně poslední vývoz nebo 2 vývozy

- pokud nemáte nebo nemůžete dohledat příslušné povolení vodoprávního úřadu, či se blíží konec jeho platnosti,

a/ kontaktujte vodoprávní úřad, kterým je:

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice-mail: ziv.prostredi@koprivnice.cz, tel: 556 879 786

b/ problematiku vypouštění odpadních vod z vaší domácnosti můžete zkonzultovat na Městském úřadě v Příboře, nám. S. Freuda 19, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, 2. patro, Ing. Dita Kalužová, dveře č. 310, email: kaluzova@pribor-mesto.cz, tel. 556 455 422.

 


 

Čištění odpadních vod v Příboře

 

Čištění a vypouštění odpadních vod z domácností je jednou z oblastí, které se orgány města Příbora v poslední době věnují. Povinnosti vztahující se k vypouštění odpadních vod upravují zejména ustanovení § 38 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon). Většina městské zástavby v Příboře je připojena na kanalizační řad, kterým jsou odpadní vody odváděny do koncové čistírny odpadních vod v lokalitě Na Kamenci, kterou provozují Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Jedná se zejména o bytové domy na sídlištích a rodinné domy v přilehlých čtvrtích.

 

Možnost připojení na vybudovanou kanalizaci není zejména v okrajových částech města (např. ul. Lesní či ul. Na Hrázi), na "Pasekách" a v místních částech Hájov a Prchalov. Vybudování klasických kanalizačních řadů (sítí) v těchto částech města by znamenalo vysoké investiční náklady v přepočtu na jednoho připojeného obyvatele. Je to dáno zejména typem zástavby, výškovými rozdíly terénu či nutností překonat liniové stavby (např. silnice a železnice) pro napojení na stávající síť či čistírnu odpadních vod.

 

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů. Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení nebo smlouvy o odvádění odpadních vod, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 100 000 Kč, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 5 000 000 Kč.

 

 

Pravidla pro přidělování finančních příspěvků na vybudování domovních ČOV vlastníkům rodinných domů v Příboře 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní ČOV

 

Prezentace k domovním ČOV (56.22 kB)

Zjednodušeně postup při přípravě a povolování ČOV (27.32 kB)

Žádost o souhlas s napojením na kanalizaci v majetku města Příbora (33.5 kB)