Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města Příbora na svém 25. zasedání dne 23. března 2022 schválilo Pravidla pro přidělování finančních příspěvků na vybudování domovních čističek odpadních vod (dále jen „ČOV“) vlastníkům rodinných domů v Příboře. Jedná se o podmínky finanční podpory města vlastníkům nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť a u kterých budou budovány domovní ČOV. 

 

Finanční podpora domovních ČOV je určena pro rodinné domy na území Příbora, max. výše příspěvku je 35 000 Kč na jedno č. p., příspěvek bude poskytnut zpětně po vybudování čističky. Tam, kde podmínky neumožňují vybudování domovní ČOV, se připouští vybudování bezodtokové jímky (žumpy).

Podpora se vztahuje na domovní ČOV vybudované v letech 2022-2025 u stávajících nemovitostí, nikoli na domovní ČOV u novostaveb rodinných domů. 

 

Finanční podpora nezahrnuje rekonstrukce stávajících ČOV, neboť vlastníci domovní čistírny odpadních vod se mají řádně starat o její chod. Pokud tak nečiní a ČOV se stane nefunkční, musí si opravu zajistit dle zákona - jsou povinni mít funkční ČOV či vyváženou jímku. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok, příspěvek nebude poskytován při vyčerpání či neschválení finančních prostředků v rámci rozpočtu města.

 

Doporučení pro občany:

- zkontrolujte si povolení vodoprávního (či stavebního) úřadu k nakládání s odpadními vodami, zejména jeho platnost (povolení jsou vydávána na dobu určitou)

- dále byste měli mít založeny doklady o vývozu jímky (žumpy) minimálně poslední vývoz nebo 2 vývozy

- pokud nemáte nebo nemůžete dohledat příslušné povolení vodoprávního úřadu, či se blíží konec jeho platnosti,

a/ kontaktujte vodoprávní úřad, kterým je:

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice-mail: ziv.prostredi@koprivnice.cz, tel: 556 879 786

b/ problematiku vypouštění odpadních vod z vaší domácnosti můžete zkonzultovat na Městském úřadě v Příboře, nám. S. Freuda 19, odbor životního prostředí, dotací a veřejných zakázek, 2. patro, Ing. Dita Kalužová, dveře č. 310, email: kaluzova@pribor-mesto.cz, tel. 556 455 422.

 

Čištění odpadních vod v Příboře

 

Čištění a vypouštění odpadních vod z domácností je jednou z oblastí, které se orgány města Příbora v poslední době věnují. Povinnosti vztahující se k vypouštění odpadních vod upravují zejména ustanovení § 38 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon). Většina městské zástavby v Příboře je připojena na kanalizační řad, kterým jsou odpadní vody odváděny do koncové čistírny odpadních vod v lokalitě Na Kamenci, kterou provozují Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Jedná se zejména o bytové domy na sídlištích a rodinné domy v přilehlých čtvrtích.

 

Možnost připojení na vybudovanou kanalizaci není zejména v okrajových částech města (např. ul. Lesní či ul. Na Hrázi), na "Pasekách" a v místních částech Hájov a Prchalov. Vybudování klasických kanalizačních řadů (sítí) v těchto částech města by znamenalo vysoké investiční náklady v přepočtu na jednoho připojeného obyvatele. Je to dáno zejména typem zástavby, výškovými rozdíly terénu či nutností překonat liniové stavby (např. silnice a železnice) pro napojení na stávající síť či čistírnu odpadních vod.

 

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů. Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení nebo smlouvy o odvádění odpadních vod, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 100 000 Kč, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 5 000 000 Kč.

 

 

 

Pravidla pro přidělování finančních příspěvků na vybudování domovních ČOV vlastníkům rodinných domů v Příboře 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní ČOV

 

Prezentace k domovním ČOV (56.22 kB)

Zjednodušeně postup při přípravě a povolování ČOV (27.32 kB)

Žádost o souhlas s napojením na kanalizaci v majetku města Příbora (33.5 kB)