Navigace

Obsah


Čištění odpadních vod v Příboře

 

Čištění a vypouštění odpadních vod z domácností je jednou z oblastí, které se orgány města Příbora v poslední době věnují. Povinnosti vztahující se k vypouštění odpadních vod upravují zejména ustanovení § 38 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon). Většina městské zástavby v Příboře je připojena na kanalizační řad, kterým jsou odpadní vody odváděny do koncové čistírny odpadních vod v lokalitě Na Kamenci, kterou provozují Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Jedná se zejména o bytové domy na sídlištích a rodinné domy v přilehlých čtvrtích.

 

Možnost připojení na vybudovanou kanalizaci není zejména v okrajových částech města (např. ul. Lesní či ul. Na Hrázi), na "Pasekách" a v místních částech Hájov a Prchalov. Vybudování klasických kanalizačních řadů (sítí) v těchto částech města by znamenalo vysoké investiční náklady v přepočtu na jednoho připojeného obyvatele. Je to dáno zejména typem zástavby, výškovými rozdíly terénu či nutností překonat liniové stavby (např. silnice a železnice) pro napojení na stávající síť či čistírnu odpadních vod.

 

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů. Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení nebo smlouvy o odvádění odpadních vod, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě fyzické osoby až 100 000 Kč, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 5 000 000 Kč.

 

Pravidla pro přidělování finančních příspěvků na vybudování domovních ČOV vlastníkům rodinných domů v Příboře 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní ČOV

 

Prezentace k domovním ČOV (56.22 kB)

Zjednodušeně postup při přípravě a povolování ČOV (27.32 kB)

Žádost o souhlas s napojením na kanalizaci v majetku města Příbora (33.5 kB)

 


POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ODPADNÍCH VOD - HÁJOV

Postup řešení odpadních vod - HÁJOV.pdf (302.49 kB)

 


POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ODPADNÍCH VOD - PRCHALOV

Kanalizace Prchalov.pdf (1.03 MB)

Postup řešení odpadních vod - PRCHALOV.pdf (210.9 kB)