Navigace

Obsah

Dotace

 

Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku. Jak na to?

Kotlíkové dotace 2021 - 2022 

Kdo může žádat:

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Výše podpory:

Záleží na druhu nového kotle.

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000 korun
 • Na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000 korun
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000 korun.

Kde žádat:

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

Co je potřeba doložit pro žádost:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

Nová zelená úsporám

Kdo může žádat:

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co může získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.

 

Typ zdroje tepla

Rodinný dům (Kč)

Bytový dům (Kč/b.j.)

Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

25 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

100 000

-

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

50 000

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

-

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

-

30 000

Kde žádat:

Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz

Co je potřeba doložit pro žádost:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně:

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR: 800 260 500.

Kotlíkové dotace (1.94 MB)


KONTROLA, ČIŠTĚNÍ, REVIZE KOMÍNU

 

Pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty jsou povinné dle vyhlášky 34/2016 Sb. :

Čištění spalinové cesty u zdrojů s výkonem do 50 kW je povinné 3x za rok pro pevná paliva, 1x ročně pro plynná. Kontrola spalinové cesty pak 1x za rok.

Čištění a kontrola spalinové cesty u zdrojů s výkonem nad 50 kW je povinné 2x za rok pro pevná paliva a 1x za rok pro plynná.

Kontroly a čištění se netýkají vytápění výhradně elektřinou, solární a termální energií.

Revize se prování např. před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin u používané spalinové cesty.

Nepoužívané komíny se kontrolovat nemusejí. Mají být však jasně označené jako nefunkční a musí být chráněné před deštěm.

 

REVIZE KOTLŮ

V souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší každý kotel a topidlo s výměníkem na tuhá paliva musí projít jednou za tři roky povinnou kontrolou technického stavu a provozu.

Tato povinnost se vztahuje nejen na kotle, ale i na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna, krbové vložky a krby, pokud mají teplovodní výměník připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jejich jmenovitý tepelný příkon je 10 kW a vyšší.

Majitelé zdrojů mohou najít nejbližšího proškoleného technika v nové databázi Ministerstva životního prostředí na adrese https://ipo.mzp.cz/, kde mohou komunikovat i přímo s výrobci kotlů.

Do 31. 8. 2022, musí všechny provozované kotle na pevná paliva v ČR splňovat parametry emisí odpovídající alespoň 3. třídě.

Smokeman 1Smokeman 2Smokeman 3Smokeman 4 

 

 

ovzduší

cer

osv

 

emise