Navigace

Obsah

Odpady právnických osob

 

Mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (živnostníci). Velmi často uváděným mylným argumentem při kontrolách bývá, že provozovna či drobný živnostník neprodukuje žádný odpad - majitelé provozovny např. uvádějí, že si nosí odpad domů do své nádoby, za kterou jako občané řádně platí.

Toto však není možné. I drobní podnikatelé, kteří vyprodukují velmi malé množství odpadu, se musí postarat o odpovídající likvidaci tohoto odpadu a jeho vytříděných složek, a to bez ohledu na to, že jsou zároveň občany obce a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti.

Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do nádob na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany obce. Tohle je v pořádku pouze v případě, že má živnostník uzavřenu za úplatu smlouvu přímo s městem nebo Technickými službami města Příbora, p.o. (v našem městě jedná o přibližně 30 subjektů).

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny, jako původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech. Toto se týká nejen směsných komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, papír, plasty) a nebezpečných složek odpadu.

Odpady vzniklé z podnikatelské činnosti je možno předávat pouze oprávněné osobě – t. j. subjektu, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě, že původce odpadů poruší některou ze svých zákonných povinností, vystavuje se nebezpečí citelného finančního postihu v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.

Pokud při podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, je nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud podnikatel vyprodukuje za rok více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, pak zasílá Hlášení o produkci a nakládání s odpady na příslušný úřad obce s rozšířenou působností do 15. 2. následujícího kalendářního roku.

V případě odpadu, který je zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, má podnikatel dvě možnosti, jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti:

  • První možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které podniká. To může udělat na základě písemné smlouvy s TS Příbor. Smlouva musí obsahovat i cenu za služby (cena je stanovena dle druhu a četnosti vývozů jednotlivých druhů odpadů). Podnikateli tak odpadají některé starosti např. ověřovat, zda firma, které předává odpad, má všechna příslušná oprávnění apod.
  • Druhou možností, kterou podnikatel má (např. když při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s jinou „svozovou“ firmou přímo (např. společnosti AVE CZ, OZO, Slumeko, apod.). V takovém případě nese podnikatel plnou zodpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna, nebo povinnost zajistit řádné třídění odpadů apod.

Žádáme drobné podnikatele, aby pro nakládání s odpady, které vznikají při jejich činnosti, využili jednu z výše uvedených možností. Děkujeme.