Navigace

Obsah

Vážení občané, občas se objeví podnět k přeplněnosti určitých černých kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou rozmístěny na sídlištích v našem městě. Způsob stanovení počtu nádob a četnosti jejich svozu je stejný pro všechny bytové domy na celém území města. Obecně platí, že počet nádob na směsný odpad a četnost jejich svozu jsou nastaveny podle počtu domácností v bytovém domě, přihlíží se i k počtu přihlášených osob (poplatníků).

Celé město má sjednocené podmínky, tedy objem vyvážených kontejnerů na počet bytových jednotek je na všech sídlištích srovnatelný. Lze to dokumentovat na příkladu, kdy na „dolním“ sídlišti (U Tatry) je na první pohled více nádob než na „starém“ sídlišti, nicméně na dolním sídlišti je podstatná část nádob svážena pouze 1x týdně, nikoli dvakrát.

Regulace počtu černých kontejnerů přispívá k tomu, aby se náklady na svoz směsného odpadu výrazně nezvyšovaly a nebylo nutno toto navýšení promítnout do výše poplatku pro občany. Současně tímto podporujeme třídění odpadu (papír, plasty, sklo, bio, kovy, atd.). Za svoz vytříděných složek dostává město finanční odměny, které pokrývají náklady na svoz barevných kontejnerů. Takže vytříděný odpad nezvyšuje poplatek za komunální odpad.

Zaplněnost odpadových nádob se pravidelně kontroluje. V některých částech města jsou skutečně černé kontejnery přeplňovány, často ale z důvodu, že tamní obyvatelé téměř netřídí. Z přiložených fotografií, zachycujících stav na ulici Fučíkova, lze snadno popsat skladbu odpadu ukládaného do nádob na směsný odpad. V kontejneru jsou volně naházené skleněné či PET láhve, nápojové kartony, hromada letáků, krabice od potravin či kosmetiky, pytlík se slupkami od ořechů či krabice shnilých jablek, plastové květináče, plechovky od piva či konzervy a textil.

Většinou je v blízkosti černého kontejneru umístěn i kontejner modrý (papír), žlutý (plasty, kovy), kam většina snadno vytříditelných složek domovního odpadu patří. Jak dokládají přiložené snímky, černý kontejner obsahuje vše smíchané a nevytříděné. Pokud by tam tyto odpady nebyly, černé kontejnery by nebyly přeplněny.

Chceme požádat všechny občany, aby se snažili vytřídit maximum odpadů. Je to skutečně důležité, neboť ceny za uložení odpadů na skládky rostou a zanedlouho má být skládkování SKO zcela zakázáno.

K lepšímu třídění chceme přispět průběžným zvyšováním počtu barevných nádob resp. jejich častějšími svozy. V tomto směru připravujeme jak celoplošná opatření na celém území města (svoz papíru a plastů 2x týdně, navýšení počtu kontejnerů na textil), tak konkrétní kroky pro jednotlivé lokality či ulice.

Pokud bude růst množství směsného komunálního odpadu a neporoste množství vytříděných složek, za něž dostává město odměny, bude nutno navýšit poplatek za odpady a to v řádu stovek korun za každého občana. Apelujeme na občany, aby odpad třídili a nepřeplňovali černé kontejnery odpady, které se ještě mohou dále zpracovat na druhotné suroviny a nás jako město nic nestojí, neboť cenu za svoz nám pokryje odměna za tuto surovinu.

Prosím, zamyslete se nad tím a přesvědčte své sousedy, rodiče, známé, aby třídili odpad. Všechno je řešitelné, ale musí se chtít.

Děkujeme všem, kteří třídí odpad.

Ing. Dita Kalužová, Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města MÚ  Příbor


Foto 1Foto 2


Finanční odměny od společnosti EKO-KOM za třídění odpadu

Vážení občané města Příbora,

dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu (papíru, plastů, nápojových kartonů a skla), které se Vám v roce 2017 podařilo vytřídit. Město ho předalo k využití a získalo od společnosti EKO-KOM finanční prostředky, které dále využívá např. k rozšíření stanovišť a jejich úpravě.

Finanční odměny za třídění odpadu snižují výši poplatku za komunální odpad. Pokud byste netřídili a město neobdrželo finanční prostředky za vytříděný odpad, pak by poplatek za komunální odpad vycházel přibližně na 600 Kč.

V tabulce naleznete přehled o vytříděných tunách i objemu financí.

 

Tuny

Čáska v Kč

1. čtvrtletí roku 2017

128,672

210.500,00

2. čtvrtletí roku 2017

163,142

244.690,50

3. čtvrtletí roku 2017

147,796

246.339,00

4. čtvrtletí roku 2017

187,012

238.352,00

Celkem v roce 2017

626,622

939.881,50

 

Děkujeme všem občanům, kteří jsou ohleduplní k přírodě a třídí odpad. Vidíte, třídit má smysl!

životní prostředí

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Hlavním cílem je umisťovat co nejméně odpadu do černých nádob. Svoz směsného komunální odpadu (černé popelnice a kontejnery) je nejdražší, náklady města na jeho likvidaci činní cca 2 000 Kč/tunu. Tato cena bude v dalších letech narůstat s omezením možnosti skládkování. Prakticky jedinou cestou, kterou se do budoucna můžeme ubírat, je vytvoření prostředí pro lepší recyklaci a další např. energetické využívání odpadů. V České republice 72 % obyvatel aktivně třídí odpad a v systému EKO‑KOMu, do něhož je naše město zapojeno, bylo celkem v roce 2016 využito a zrecyklováno 77 % všech obalů.

Proč třídit? Jednak tím snižujeme zatížení životního prostředí a dáváme možnost dalším generacím nežít mezi skládkami, ale v čistém a různorodém prostředí. Příroda Novojičínska skýtá stále mnohé původní druhy živočichů i rostlin v jiných oblastech již dávno vymizelé. O to víc bychom ji měli chránit a nezatěžovat zbytečným odpadem. Dalším podstatným smyslem třídění je šetření surovinových zdrojů. Sklárny, výrobci plastových produktů (např. kompostérů, které byly nedávno rozdány mezi občany našeho města), papírny a mnozí další dennodenně dokazují, že odpadní materiál je pro ně cennou surovinou, díky níž nejsou nuceni dále ekologicky zatěžovat naše životní prostředí.

Pokud budete předcházet vzniku odpadů a nekupovat věci na jedno použití, úsporu pocítí i Vaše vlastní peněženka. Nezanedbatelné je finanční hledisko v rozpočtu města - náklady za svoz barevných nádob (modré - papír, žluté - plasty, zelené – sklo, dále bílé - textil, červené - elektro) jsou nižší než finanční odměny a bonusy, které město dostává za vytříděný odpad od společností, pro něž je surovinou k dalšímu zpracování. Jinými slovy – vytříděný odpad vhozený do modrých, žlutých, zelených, červených i bílých kontejnerů nijak nezvyšuje poplatek pro občany, naopak přispívá k jeho snižování a možnostem města tyto prostředky využívat k rozšiřování či úpravě svozových míst, propagaci třídění odpadu apod. Náklady na svoz bioodpadu v hnědých nádobách jsou rovněž výrazně nižší než za směsný odpad v černých kontejnerech a popelnicích.

Rozeberme složení komunálního odpadu běžně vznikajícího v domácnostech – nejvíce je obalů, tedy igelitových sáčků či jiných většinou plastových nádobek jako kelímky, které stačí zlehka vypláchnout, pomačkat a dát do žluté tašky. Pak jsou tu papíry, do nichž se potraviny balí. Kartony a papírové etikety umístíme do modré tašky. Sýry či salámy jsou baleny někdy přímo v plastu, jindy mívají dvě vrstvy, které je možno snadno oddělit a papír i plast uložit zvlášť. Jiné potraviny se prodávají ve skleněných nádobkách. I tam je možno u většiny rozumných výrobců sundat papírovou etiketu a vypláchnuté sklo umístit do zelené separační nádoby. Nápoje bývají buď v plastu, nápojových kartonech nebo plechovkách. Opět stačí troškou vody vypláchnout (není to nezbytné) sešlápnout a všechny tři druhy obalů dát do žluté tašky. Tamtéž mohou končit plechovky od potravin, hřebíčky, sponky či jiné kovové předměty.

Občas vyhazujeme již nepotřebný textil, na ten jsou po městě rozmístěny velké bílé kontejnery. Do nich mohou přijít i boty či jiné oděvní doplňky jako kabelky, tašky či hračky k dalšímu využití. Také bytový textil jako záclony, ubrusy, povlečení či deky. Pokud se pokazí menší elektrospotřebič či přestanou fungovat baterie, s tím se, prosím, projděte k nejbližšímu červenému kontejneru na elektro, do Technických služeb, prodejny Elektro nebo na úřad, kde najdete i krabici na zářivky, výbojky a úsporné žárovky, LED světelné zdroje. Tyto elektroodpady do komunálu skutečně nepatří, obsahují totiž rtuť a jiné nebezpečné látky a navíc jsou bohatým zdrojem prvků, které jinak musíme pracně dobývat a při těžbě silně narušovat naši přírodu. Nábytek či jiné dřevo se nevyhazuje často, 2x ročně bývají po městě rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam tohle patří. Mimo tyto časy a místa je nezbytné zajet na Sběrný dvůr, který v Příboře funguje na ulici Štramberské. Tamtéž je možno vozit velké elektrospotřebiče, použité oleje, stavební či nebezpečný odpad – jako např. nádoby od barev či jiných chemikálií.

Bioodpad, jehož třídění do hnědých nádob opakovaně zdůrazňujeme (ve větším množství je možno bioodpad zavézt přímo na kompostárnu), zaujímá v komunálním odpadu velký podíl, protože je díky vysokému podílu vody v biohmotě těžký, takže za něj hodně platíme. Také zbytečně ztrácíme cennou surovinu, kterou bychom mohli na kompostárně přeměnit v kompost a následně využít na rekultivace, parkové úpravy či oživení trávníků.

Praktické rady pro třídění odpadů v domácnostech: v domácnostech se vyplatí krabice (taška nebo jiná nádoba) na papír a plast v kuchyňské lince případně pod ní, v bytových domech nebo rodinných domech s více domácnostmi je možno umístit v suterénu domu společné nádoby – třeba velké tašky (pytle) na papír, plasty a sklo, vynášet 1-2x týdně dle potřeby. U bytových domů je vynášení možno spojit s povinnostmi v rámci pravidelného týdenního úklidu např. pokud úklid zajišťuje externí firma, tak zapracovat do smluvních podmínek. Na bioodpad z domácnosti stačí v kuchyni (případně na balkoně) miska či jiná nádoba, po naplnění vynést do hnědé popelnice či hnědého kontejneru. Třiďte i malé kousky, když to budete dělat opakovaně a dlouhodobě, bude z toho objemově i váhově značné množství vytříděného odpadu. A když to udělá každý z osmi a půl tisíce občanů města …J. Třídění opravdu není časově ani prostorově náročné.

Hodnocení: abyste se dozvěděli, jak dobře třídíte běžný odpad vzniklý ve Vaší domácnosti a jak jste na tom v porovnání s ostatními, stačí jednoduchá metoda. Zvažte nevytříděný odpad, který během 1 kalendářního týdne vyhazujete do černé popelnice či kontejneru. Hmotnost tohoto nevytříděného odpadu v kilogramech podělte počtem osob ve Vaší domácnosti. A pak už je to jak ve škole – když je výsledek (v kg/1 osoba/1 týden):

menší než 1 - gratulujeme, třídíte výborně,

menší než 2 - třídíte velmi dobře, i tady je na místě pochvala,

(pokud pošilháváte po “1“, podívejte se, který odpad byste mohli ještě lépe vytřídit),

menší než 3 - tady jste na průměru, určitě máte na lepší výsledek,

3 a více - toto už není dobrý výsledek, kdyby všichni občané našeho města tak málo třídili, byl by poplatek za svoz odpadu výrazně vyšší.

Praktický příklad

Domácnost má 4 osoby, 2 dospělé, 2 děti, během týdne se vynášel koš 2x, zvážená hmotnost odpadu (bez samotného koše) je 3,4 kg a 2,6 kg, tj. celkem 6 kg.

6 kg : 4 osoby = 1,5 kg / 1 osoba / 1 týden = velmi dobré třídění

MÁ TO SMYSL – TŘIĎTE ODPAD! Děkujeme.