Navigace

Obsah

Analýza směsného komunálního odpadu

Typ: ostatní
Fyzická analýza směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) proběhla 18. 6. 2019 v městském parku, kam byl odpad speciálně pro účely vzorkování svezen Technickými službami města Příbora, p.o. Důvodem konání vzorkování byl zájem města zjistit aktuální stav třídění komunálních odpadů tj. složení směsného komunálního odpadu.

Důležitým aspektem pro snižování množství SKO je i fakt, že vzhledem k balíčku oběhového hospodářství, který vydala Evropská komise v prosinci roku 2015, je nutné začít realizovat takové kroky, které povedou k postupnému odklonu SKO ze skládek. Konkrétně v České republice bude od roku 2024 platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných složek SKO. Vzhledem k nákladnosti a často nemožnosti efektivního dotřiďování SKO je vhodné se zaměřit na separaci jednotlivých využitelných složek již v místě vzniku odpadu.

 

Dne 18. 6. 2019 proběhla v prostoru městského parku v Příboře analýza směsného komunálního odpadu za účelem zjištění hmotnostního zastoupení jednotlivých složek odpadu v celkovém směsném komunálním odpadu. Analýza odpadu byla realizována na reprezentativním vzorku cca 500 kg směsného komunálního odpadu. Samotná analýza začala po 9. hodině. Analýzu realizovalo šest osob pod vedením proškoleného zástupce společnosti INCIEN.

 

Metodika vzorkování vychází z metodického pokynu o vzorkování směsného komunálního odpadu MŽP z roku 2008, který byl upraven ve smyslu účelu analýzy uvedeném v bodě č. 1. K vzorkování SKO byl připraven plán vzorkování. Z hlediska zařazení podle Katalogu odpadů se jednalo o Směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 03 01). Charakter tříděného odpadu odpovídal směsi znečištěných obalů, kuchyňských odpadů a běžných pevných odpadů.

 

Vzorkování odpadu bylo doplněno o osvětovou akci, kterou připravili a realizovali ve spolupráci s městem Technické služby města Příbora. Žáci základní a mateřské školy navštívili park, aby získali informace o třídění odpadů, sami si odpad vytřídili a podívali se, jak probíhá fyzická analýza odpadu. Děti tak měly možnost vidět, co se skrývá v černých nádobách na směsný komunální odpad, a ujistit se, že třídění odpadů má smysl.

 

Celková váha vzorku byla 458,24 kg. Zastoupení odpadu, který již není možno dále materiálově využít a nelze ho v současné době nikterak recyklovat, bylo 157,65 kg, tedy 34,4 %. Konkrétně se jednalo o infekční/neinfekční odpad a směsný komunální odpad, který nebylo možné dále vytřídit. Složky, které se dají dále využít, byly v celkovém vzorku zastoupeny svou hmotností 300,59 kg, v přepočtu na procenta se jednalo o 65,6 %. Z tohoto výsledku je jasné, že město má mezery v třídění odpadu a je více než na místě zavést efektivnější sběr tříděných složek. Potenciál pro dotřídění je zde vysoký.

 

Hmotnostně největší zastoupení ve vzorku měl organický odpad 28,7 %. Jedná se o součet složek zahradní zeleň 16,5 % a kuchyňský odpad 12,1 %.

 

Další složkou s poměrně vysokým zastoupením byl plast – 11,1 % (PET lahve, HDP tvrdé plasty, folie a ostatní plasty). Velký potenciál pro dotřídění byl především u měkkých plastů a fólií.

 

Textil byl ve vzorku zastoupen 10 % (45,85 kg), což je mnohem více, než průměr v ostatních městech (3 %) a obcích (6 %). Jednalo se především o použité oděvy.

 

Papír byl zastoupen ve vzorku 4,7 %. Ve vyšší míře se zde objevovaly papírové obaly, letáky a karton.

 

Kovy byly ve vzorku zastoupeny 4,5 %. Převážně se jednalo o nápojové plechovky a konzervy od jídla.

Dále se v analyzovaném vzorku objevilo sklo – 3,8 %.

Nápojové kartony se ve vzorku vyskytovaly v malém množství, jejich procentuální zastoupení činilo 1,1 %.

 

Ve vzorku se objevilo také 1,55 kg elektroodpadu – 0,3 %. Jednalo se o drobná elektrozařízení.

Ve vzorku se vyskytlo i několik kusů dřeva, které tvořily 1,4 %.

Závěrečné shrnutí:

Z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu ve městě Příbor, provedeného dne 18.6.2019, vyplynulo, že ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad je téměř 66 % odpadu, který by tam vůbec končit nemusel, kdyby byl roztříděn na jednotlivé využitelné komodity. Zbývající část směsného komunálního odpadu, která již není dále využitelná, tvoří 34,4 %.

 

Dle Výsledné zprávy z fyzické analýzy směsného komunálního odpadu z města Příbor zpracované Institutem Cirkulární Ekonomiky, z.ú.Ing. Lenkou Richterovou výtah provedla Ing. Dita Kalužová, Město Příbor, ORM


Vytvořeno: 24. 7. 2019
Poslední aktualizace: 24. 7. 2019 12:33
Autor: Správce Webu