Obsah

Každý občan města Příbora, který na pokladně uhradí roční poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, může využívat odpadový systém města – umisťovat odpady podle druhu do barevných kontejnerů na kterémkoliv separačním místě. Na sídlištích jsou rozmístěny tyto kontejnery :

ŽLUTÉ kontejnery -  na plasty (u kelímků např. od jogurtů i s víčky), nápojové kartony od mléka a džusů a také plechovky od nápojů jako jsou piva či energetické nápoje, plechovky od potravin i krmiv zvířat, vršky od piva, drobné kovy atd.

MODRÉ kontejnery – na papír, rozložené kartony, letáky či časopisy

ZELENÉ kontejnery - na sklo, sklenice od nápojů či od přesnídávek

HNĚDÉ popelnice a kontejnery – na bioodpady z domácnosti a zahrady

Bílé nádoby – na domácí textil, oděvy, obuv, textilní hračky či již nepoužívané doplňky – kabelky, pásky, bižuterii

Červené nádoby – na drobné elektrospotřebiče a baterie

ČERNÉ kontejnery i popelnice – na směsný komunální odpad, který již nelze roztřídit

Pokud občan bydlí v rodinném domě, může si na Technických službách města Příbora požádat o černou popelnici na směsný a hnědou na bioodpad, která mu na vyžádání bude přistavena k domu. V den svozu vyndá popelnici před svůj pozemek a bude mu vyvezena.

S těmito požadavky se obracejte na pracovnici TS :

Ing. Silvii Olšovskou, tel.: 731 674 984, e-mail: obchod@tspribor.cz

Popelnice zůstávají majetkem TS, proto by s nimi mělo být nakládáno jako s vypůjčeným majetkem. Pokud by došlo k takovému poškození popelnice, které brání jejímu dalšímu využívání, je nutno to nahlásit, zdokumentovat a zaslat foto. Popelnice bude vyměněna za plně funkční.

Občané si na podatelně v budově Městského úřadu mohou zdarma (max. 1 x ročně) vyzvednout, barevné tašky na třídění odpadu, a to ve dvou velikostech dle množství členů domácnosti, pro něž jsou tašky určeny. Také tam mohou odevzdávat použité baterie a všechny světelné zdroje.

Větší elektrospotřebiče, použité oleje či rozměrný odpad mohou občané zdarma odevzdávat na sběrném dvoře na ulici Štramberské – Točna, vedle kompostárny. Tamtéž je možno domluvit likvidaci nebezpečného odpadu, demoliční suti či jiného stavebního odpadu.

Bioodpady mohou občané umisťovat rovnou do hnědých popelnic či hnědých kontejnerů, které jsou na sídlištích a u zahrádkářských osad nebo větší množství bioodpadu rovnou odvést na kompostárnu na Točně, kde jsou bioodpady občanů města přebírány zdarma.