Obsah

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí

Díky obyvatelům se naše Město Příbor může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 38,96 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 4,66 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 439,24 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 169 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 22 848,02 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 855 krát.

Došlo také k úspoře 235 202,12 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 235203 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 22 579,10 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 926 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 779,85 kg mědi, což stačí pro ražbu 138641 1€ mincí, nebo 943,81 kg hliníku, který by stačil na výrobu 62921 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2023 úspěšnou spolupráci ocenil 18 873,00 Kč ze svého motivačního programu.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

 


Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

Jakým rozsahem město Příbor přispěl k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 59,58 MWh elektřiny, 5 013,23 litrů ropy, 1 228,55 m3 vody a 8,07 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 10,94 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 230,14 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3 leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

 

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

certifikát

 


Vybavení Sběrného dvora Příbor Točna

V průběhu roku 2023 se vybavení našeho sběrného dvora vylepšilo o kamery umístěné na přístřešku pro elektrozařízení, zámky klecí s drobným elektrem a také ruční vysokozdvižný vozík, který obsluha využívá k nakládání a také lepšímu uskladnění velkých elektrospotřebičů uvnitř kontejnerů na elektrozařízení. Vše bylo pořízeno s finančním přispěním společnosti Elektrowin a.s., která také ve vlastní režii provádí svozy, zajišťuje sběrné nádoby a poskytuje další odměny dle odevzdaného množství. Spolupráce funguje řadu let k oboustranné spokojenosti, pro optimální podmínky občanů.

Obrázek


 

Třiďme elektroodpad, má to smysl!

Třiďme elektrozařízení, baterie a světelné zdroje do speciálních nádob. Jsou zdrojem cenných prvků. Jejich recyklací šetříme přírodní zdroje.

 

                    Ekolamp - banner 1                                                         Ekolamp - banner 2                

 


 

Křížovka

 


 

Recyklační koloběh - Co s nimi, když doslouží?

Co se děje s elektrospotřebiči, kam je odvést a kdy mohou být použity znovu Vám sdělí kolektivní systém ELEKTROWIN.

Jak systém funguje se dozvíte zde: Recyklační koloběh

 


Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení?

 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé Příbora mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve Sběrném dvoře Příbor Točna na Štramberské ulici 1688. Červené sběrné nádoby na drobné elektro a baterie jsou na ulicích Lidická, Dukelská u křižovatky, Choráze u obchodu, 9. května u trafostanice, na Hájově u hasičárny a na Prchalově u kapličky. Světelné zdroje je možno ukládat do krabice v přízemí budovy radnice na nám. S. Freuda 19, rovněž v druhé budově MÚ na ul. Freudova 118, na Technických službách města Příbora – Štramberská 483, v obchodě Hruška na Místecké ul. a v elektro obchodě při nákupu nových. Na těchto místech mohou občané odevzdávat veškeré světelné zdroje, baterie a malé elektro.

 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál.

Prostřednictvím společnosti EKOLAMP se v roce 2021 recyklovalo 551 tun použitých světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení.

Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

 


 

el

 


Oběhové hospodářství – získávání druhotných surovin

123


Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Příbor může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 36,77 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,34 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 438,84 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 169 ks

Nebylo nutné vytěžit 21 558,75 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 807 krát.

Došlo také k úspoře 221 930,05 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 221 931 krát.

Podařilo se recyklovat 21 152,28 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 867 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 746,59 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 132 727 1€ mincí, nebo 922,28 kg hliníku, který by stačil na výrobu 61 486 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2020 úspěšnou spolupráci ocenil 25 215,00 Kč ze svého motivačního programu.

Osvědčení


Loni jsme do sběrných nádob vybrali téměř 200 kg baterií

Do sběrných nádob u nás v Příboře jsme v roce 2020 vytřídili 197 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I dí

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete na sběrná místa, včetně toho u nás na úřadě – ve všech budovách MÚ, v Technických službách města Příbora, na sběrném dvoře nebo v obchodě Hruška na Místecké ulici, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.

Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v České republice vytřídíme zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má to velký smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

1

Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.

Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým bateriím šanci na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My máme jasno – volíme zodpovědnost! Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském roce u nás v Příboře vybrány bylo recyklací získáno 128 kg kovonosných surovin. Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Sběrné nádoby, do kterých můžete odevzdávat použité baterie, najdete kromě obchodů také na Městském úřadě - nyní na ulici Jičínská 247 a v budově č.p. 118 na Freudově ulici, v Kulturním domě - Lidická 560, v piaristickém klášteře a v informačním centru na Jičínské ulici č.p. 54 (až zas budou moci být všechny budovy otevřeny). Také v červených nádobách na drobné elektrozařízení je vhozový otvor na baterie. V Příboře jsou červené nádoby umístěny na těchto stanovištích : Dukelská x s ul. Sv. Čecha, Choráze za obchodem, Lidická u Policie ČR, Klokočov – ul. 9. května u trafostanice.

 

Tyto všechny typy baterií můžete odevzdávat pro další využití na suroviny:

23


DODRŽUJTE PRAVIDLA příroda vám to vrátí

dodržujte pravidla

 


Kam se starým elektrospotřebičem v Příboře? Do červeného kontejneru!

el

V Příboře jsou čtyři červené kontejnery na drobné elektro 

 

Věděli jste, že:

Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?

V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?

Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,89 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu.

Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.

Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?

Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou za rok.

Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou. 

 

 

 

Co patří do červených kontejnerů?

  • mobilní telefony, vysílačky, navigace;
  • přehrávače mp3, diskmany, rádia;
  • notebooky, klávesnice, myši;
  • baterie a nabíječky,
  • kalkulačky, budíky;
  • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
  • menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
  • fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
  • žehličky, ruční vysavače;
  • další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

  

V České republice funguje organizovaný zpětný odběr starých elektrospotřebičů již od roku 2005. Za tuto dobu si recyklace elektroodpadu vymohla poměrně dobré postavení a většina občanů již dbá na ekologickou recyklaci objemnějších spotřebičů. Třídění drobného elektra však stále představuje značný problém. Malé přístroje končí v běžné popelnici mnohem častěji než větší druhy elektrospotřebičů, vytřídí se jich sotva 25 %.

 

ASEKOL, který se zabývá zpětným odběrem a recyklací, se snaží třídění zjednodušit a proto pro občany vytvořil unikátní červené kontejnery na drobný elektroodpad a baterie – další barevnou nádobu umístěnou vedle modrého, zeleného a žlutého kontejneru na tříděné odpady. V Příboře jsou již dva.

 

Červený kontejner na drobné elektro je evropský unikát. Společnost ASEKOL je postupně zaváděla od roku 2007, nyní jich je po celé České republice již téměř 3400.

 A co přesně do červeného kontejneru patří? Zejména drobné spotřebiče a baterie, např. mobilní telefony, rádia, kalkulačky, elektronické hračky apod. V tomto ohledu jsou lidé limitováni jen rozměrem vhozového bubnu, který činí 40 x 50 cm. Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné žárovky, televize či monitory (ty vyžadují speciální zacházení) a velké spotřebiče, které se do kontejneru prostě nevejdou. Ostatní elektro odnášejte na sběrný dvůr.

 

Věříme, že červené kontejnery jsou pro občany vítanou službou, která jim dává snadnou možnost zbavit se i těch nejmenších spotřebičů, kvůli kterým se málokomu chce do sběrného dvora,“ vysvětluje Zdeněk Kovářík, regionální manažer neziskové organizace ASEKOL. „Přitom i recyklace drobného elektra je pro životní prostředí velmi přínosná. Například recyklovat lze až 80 % mobilního telefonu. Drahé kovy, které mobily obsahují, se musí náročně těžit, recyklací se ale dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu k přírodě. Pomocí jejich recyklace se navíc se zabrání úniku škodlivin do přírody,“ dodává Kovářík.

 

 

 

AKTIVNÍ OBCÍ Moravskoslezského kraje za rok 2018 je město Příbor

V druhém ročníku soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC v Moravskoslezském kraji zabodovalo nejvíce město Příbor. Absolutním vítězem se pro rok 2018 stalo město Ždírec nad Doubravou.

O vítězi rozhodovala celková výtěžnost sběru v červených kontejnerech za dané období a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích. „Při zrodu soutěže jsme vytvářeli taková pravidla, která nebudou zvýhodňovat větší města, kde je kontejnerů více a naopak diskriminovat malé obce, kde je třeba jen jeden. Proto jsme volili jako jedno z klíčových kritérií výtěžnost v kilogramech na obyvatele,“ říká regionální manažer  pro Moravskoslezský kraj Zdeněk Kovářík a dodává: „Rád bych tímto poděkoval pracovníkům městského úřadu i občanům města Příbora, kteří se zapojili do soutěže a doufám, že s podobnými čísly budete obhajovat svůj triumf i v příštím ročníku.“ Certifikát s oceněním si převzal pan Ing. arch. Jan Malík, starosta města, který říká: „Děkuji všem obyvatelům města Příbora, kteří aktivně třídí odpad." Ohledně sběru elektrozařízení z domácností v období soutěže dodává, že občané odevzdali prostřednictvím stacionárních červených kontejnerů 1 245 kg. "Výtěžnost oproti stejnému období minulého roku stoupla o téměř 35 %, takže je vidět, že osvěta měla úspěch, za což děkuji všem zúčastněným,“ doplňuje Jan Malík.

Třídit obalové odpady je už každodenní rutinou většiny českých domácností, ale třídění elektroodpadu stále zaostává a je třeba intenzivně komunikovat - přínosy odevzdávání vysloužilých elektrozařízení k recyklaci. Z toho důvodu je třeba motivovat i obce samotné, aby nám v této osvětě pomáhaly. A to se nám podařilo. Během trvání soutěže AKTIVNÍ OBEC jsme u zapojených obcí zaznamenali v průměru 10 % nárůst sběru v červených kontejnerech. Některé obce vyhlašovaly sběrové soutěže, jiné zapojily své školy, další třeba jen připomněly, že mají v obci červený kontejner a lidé nemusí s drobným elektrem a baterkami vážit cestu až na sběrný dvůr.

 


MORAVSKOSLEZSKOU AKTIVNÍ OBCÍ JE PŘÍBOR, GRATULUJEME!

Druhý ročník soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC zná krajské vítěze. Kolektivní systém ASEKOL jako organizátor celorepublikového projektu na podporu osvěty a sběru drobného elektra v červených kontejnerech rozdal krajská ocenění nejaktivnějším obcím. Celkový vítěz ještě čeká na své slavnostní odhalení, které proběhne v prosinci v Praze, pod záštitou a za účasti Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.

V Moravskoslezském kraji zvítězilo město Příbor. O vítězi rozhodovala celková výtěžnost sběru v červených kontejnerech za dané období a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích. „Při zrodu soutěže jsme vytvářeli taková pravidla, která nebudou zvýhodňovat větší města, kde je kontejnerů více a naopak diskriminovat malé obce, kde je třeba jen jeden. Proto jsme volili jako jedno z klíčových kritérií výtěžnost v kilogramech na obyvatele,“ říká regionální manažer  pro Moravskoslezský kraj Zdeněk Kovářík a dodává „rád bych tímto poděkoval pracovníkům městského úřadu i občanům města Příbora, kteří se zapojili do soutěže a doufám, že s podobnými čísly budete obhajovat svůj triumf i v příštím ročníku“. Certifikát s oceněním si převzal pan Ing. arch. Jan Malík, starosta města., který říká: „Děkuji všem obyvatelům města Příbora, kteří aktivně třídí odpad. Ohledně sběru elektrozařízení z domácností v období soutěže dodává, že občané odevzdali prostřednictvím stacionárních červených kontejnerů 1 245 kg. Výtěžnost oproti stejnému období minulého roku stoupla o téměř 35 %, takže je vidět, že osvěta měla úspěch, za což děkuji všem zúčastněným“.

Třídit obalové odpady je už každodenní rutinou většiny českých domácností, ale třídění elektroodpadu stále zaostává a je třeba intenzivně komunikovat - přínosy odevzdávání vysloužilých elektrozařízení k recyklaci. Z toho důvodu je třeba motivovat i obce samotné, aby nám v této osvětě pomáhaly. A to se nám podařilo. Během trvání soutěže AKTIVNÍ OBEC jsme u zapojených obcí zaznamenali v průměru 10 % nárůst sběru v červených kontejnerech. Některé obce vyhlašovaly sběrové soutěže, jiné zapojily své školy, další třeba jen připomněly, že mají v obci červený kontejner a lidé nemusí s drobným elektrem a baterkami vážit cestu až na sběrný dvůr.

 

 

Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně  

Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat dobrý skutek?

Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 330 tisíc tun.

Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba mobilní sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností, na niž už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým spotřebičem můžete také obdarovat potřebné lidi, nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.

Když „staré“ neznamená nefunkční

Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, menší spotřebu - nebo se vám prostě svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.

K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným.

Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny“.

Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také formulář, přes který lze nabídnout svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.